Geodezyjny podział nieruchomości

Baza wiedzy

Geodezyjny podział nieruchomości

Baza wiedzy

Geodezyjny podział nieruchomości

Podziały nieruchomości to skomplikowana materia i wykonuje się je w różnych trybach postępowania formalno-prawnego, ale poniżej przedstawiamy najczęściej stosowany tryb.

Geodezyjny podział nieruchomości to proces polegający na wydzieleniu z jednej działki ewidencyjnej kilku nowych działek. Może być on wykonywany na zlecenie właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości, a także na wniosek organów administracji publicznej.

Proces podziału nieruchomości składa się z następujących etapów:

  1. Złożenie wniosku o podział nieruchomości

Wniosek o podział nieruchomości należy złożyć do Wójta / Burmistrza / Prezydenta właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy podział,
  • określenie granic nowych działek, ich powierzchnie i przyszłe numery
  • cel wykonywanego podziału (podstawę prawną),
  • wskazanie dostępu do drogi publicznej dla nowowydzielanych działek,
  • podpisy wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości.
  1. Wykonanie prac geodezyjnych

Prace geodezyjne polegają na pomiarach terenowych, które mają na celu ustalenie granic nowych działek, a także opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z podziału nieruchomości. Prace te wykonuje geodeta uprawniony. z uprawnieniami w zakresie „2” (zakres ten obejmuje rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych).

  1. Wydanie decyzji o podziale nieruchomości

Na podstawie wyników prac geodezyjnych, Wójt / Burmistrz / Prezydent wydaje decyzję o podziale nieruchomości. Decyzja ta określa granice, numery, i powierzchnie nowych działek, a także wskazanie sposobu dojazdu do nowopowstałych działek.

  1. Wprowadzenie do ewidencji gruntów i budynków

Ostateczna decyzja o podziale nieruchomości jest podstawą do wprowadzenia nowych działek do ewidencji gruntów i budynków oraz Ksiąg Wieczystych. 

Jeśli planujesz podział nieruchomości, skontaktuj się z firmą geodezyjną, która pomoże Ci w przeprowadzeniu tego procesu.

Kontakt

Dzwoń śmiało

+48 506 712 510

Chętnie przeczytamy

biuro@geodezja.info

Będzie nam miło Cię poznać

ul. Robotnicza 19, 38-500 Sanok